Waarom de BVL

In 1997 is de BVL opgericht om voor de belangen van de Lingemeer bewoners op te komen. Daarvoor zijn door de jaren heen relaties opgebouwd met gemeentelijke en provinciale vertegenwoordigers, projectontwikkelaars, medewerkers van K3Delta, etc.

De meerwaarde voor de toekomst is dat daarmee de BVL wegen heeft geplaveid richting uiteenlopende instanties en bestuursorganen.

 

Zonder volledig te zijn heeft de BVL zich vanaf haar oprichting bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

Watermanagement
Coördineren van en onderhoud aan waterwegen/singels (o.a. snoeien en waterdiepten), op orde houden van de waterkwaliteit en -volume;
Leefbaarheid
Voldoende parkeervoorzieningen, goede infrastructuur van wegen, goede openbare verlichting, sfeer verhogende aanleg en onderhoud van gazons, bomen en plantsoenen, voldoende speelvoorzieningen, werkende rioolvoorzieningen, stimuleren van recreatieve mogelijkheden, werkende nutsvoorzieningen (energie en telecommunicatie), etc.
Mileu
Reduceren van geluidsoverlast, orderlijk straatbeeld, ongediertebestrijding en een goede balans tussen natuur en bebouwing
Veiligheid
Goede ontsluiting van wegen voor hulpdiensten, werkende openbare verlichting, snelheidbeperkende maatregelen, bewegwijzering, onderhoud aan wegen, veilige bruggen, veilige speelvoorzieningen en gladheidbestrijding
Criminaliteit en overlast
Het voorkomen van criminaliteit en overlast door inzet van Whatsapp en Facebook buurtpreventie groepen.

De BVL als Dorps Belangen Organisatie (DBO)

Nadat de legalisering voor permanent wonen was gerealiseerd, heeft de BVL haar aandacht verlegd richting maatschappelijke vraagstukken binnen de woonkern Lingemeer. Richting de gemeente Buren doet de BVL dit als een Dorps Belangen Organisatie (DBO).

De BVL stuurt aan op intensieve afstemming en samenwerking met de gemeente Buren. Met andere woorden, de woonkern Lingemeer moet via de BVL aansluiting vinden bij de gemeentelijke beheer- en onderhoudstaken, plannen en zorgplicht (bijvoorbeeld op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte). Vanaf 2010 heeft de BVL veelvuldig overleg gevoerd met de gemeente Buren, problemen aan de orde gesteld en aangedrongen op spoedige oplossingen.

Uitereraard zal de BVL door middel van het periodiek uit te brengen LingeMeerNieuws hun achterban informeren en daarin om hun mening vragen.